AVÍS LEGALLa nostra benvinguda a aquest espai web, aquí podrà trobar tota la informació relacionada amb els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la responsable del web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar amb la navegació.

• Identitat de la Responsable: BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L.
• CIF: B25313743
• Direcció: C / Sardenya nº 83, 08018, Barcelona
• Telèfon: 93 4120066.
• Correu electrònic: info@bacuseventos.com
• Activitat: Organitzadora d'Esdeveniments.
• Dades mercantils: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 27841 Foli 98 Full B-125.657

BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L
,com a responsable de la web, es compromet a tractar la informació dels usuaris i clients amb total garantia i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades de caràcter personal dels usuaris. La present web, compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). CONDICIONS

GENERALS D'ÚS
Les presents condicions generals regulen l'ús del web, inclosos els continguts, productes i serveis posats a disposició en la mateixa. Tota persona que accedeixi a la web, www.bacuseventos.com, accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment al portal.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Llegir Política de Privacitat

OBLIGACIONS DELS USUARIS
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb BACUS, S.L. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a titular legítim.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BACUS, SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant no es pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, SL L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BACUS, S.L.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a BACUS, S.L indicant:

• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat, assenyalant els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web , l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l'usuari al web o enviats a través de correus electrònics, poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat pertany en exclusiva a BACUS, SL assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i BACUS, S.L utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, es garanteix les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES
BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
• L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les relacions entre BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L, amb els usuaris dels seus productes i serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

CONTACTE
Per al cas en què un usuari de la web tingués algun dubte sobre les Condicions Legals o voldria fer qualsevol comentari sobre el web, si us plau enviem un correu electrònic a info@bacuseventos.com