POLÍTICA DE PRIVACITAT

 


EN AQUESTA WEB ES RESPECTEN ELS SEUS DRETS COM A USUARI I LA SEVA PRIVACITAT

 

En aquest web es respecten les dades personals dels usuaris que hi accedeixen. Els principis que s'apliquen respecte a la privacitat de l'usuari són:

 

• Mai es comparteix informació personal dels usuaris que accedeixen al web amb ningú, excepte quan ho exigeixi el compliment de la Llei o en el cas que tingui la seva autorització expressa.

 

• S'aplica el principi de minimització de dades, en conseqüència únicament es demanen les dades que són necessàries per poder prestar-li el servei que es requereix o donar resposta a la consulta que es proposa per l'usuari.

 

• En cap cas s'utilitzen les seves de caràcter personal amb una finalitat diferent a l'explicada en aquesta política de privacitat.

 

La Política de Privadesa d'aquesta web, podrà variar depenent de les exigències legislatives, de manera que s'aconsella als usuaris que la visitin de forma periòdica.

BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, SL, s'ha adequat la present web a les exigències del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE O LSSI).

 

L'ús continuat del lloc després de la notificació de canvis en les polítiques implicarà que accepta i consent aquests canvis. Us animem a visitar i revisar aquesta pàgina amb regularitat.


Menors d'edat:

La web no se dirige a menores de edad. No obstante BACUS, S.L, declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito por parte del Usuario. Tal y como establece la Legislación Vigente, en el caso de los menores de trece años se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales 

QUI ÉS LA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

• Identitat de la Responsable: BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L.
• CIF: B25313743
• Direcció: C / Sardenya nº 83, 08018, Barcelona
• Telèfon: 93 4120066.
• Correu electrònic: info@bacuseventos.com
• Activitat: Organitzadora d'Esdeveniments.
• Dades mercantils: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 27841 Foli 98 Full B-125.657

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que ens enviïn a través del formulari del web, o a través de correus electrònics, rebran el tractament de dades de "Usuaris web".
Per al tractament de dades dels usuaris, apliquem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.


Principis aplicables a la informació PERSONAL DELS USUARIS

El nou Reglament europeu de protecció de dades estableix que s'hauran d'aplicar els següents principis:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: En tot moment requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics dels que us informarem prèviament amb total transparència.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat.
• Principi de minimització: Només li sol·licitaran les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
• Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada i es garanteixi la confidencialitat dels mateixos.


COM OBTENIM LES DADES?

 

Les dades de caràcter personal que s'obtenen en aquesta web procedeixen de:

 

• Formulari de contacte.

 

• Enviament correus electrònics.

 

• A través de trucades telefòniques realitzades per vostè.


DRETS QUE TÉ COM A USUARI DEL WEB QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES.

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la present web, estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

• Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

• Sol·licitar la rectificació o supressió

• Sol·licitar la limitació del seu tractament

• Oposar-se al tractament

• Sol·licitar la portabilitat de les dades.

 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en conseqüència BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, SL, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

 

• El tractament estigui basat en el consentiment

• Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

• El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Per a exercir aquests drets pot posar-se en contacte amb el responsable del web enviant un correu electrònic a info@bacuseventos.com


FINALITATS AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Facilitar les seves dades personals a BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L. en el formulari de contacte és voluntari i, en cas de no fer-ho no ens podrem posar en contacte amb vostè.

BACUS, S.L. tractarà les dades personals recollides en el formulari de contacte per a les següents finalitats:

- Per donar resposta a la consulta efectuada per vostè i assessorar sobre els nostres productes i serveis.

 

QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

El tractament de les seves dades personals està basat en el seu consentiment, consentiment que atorga a BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L. quan ens facilita les seves dades personals, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de la relació contractual que tenim o que puguem tenir en un futur.

 

A QUI COMUNICARAN LES DADES?

Només comunicarem les seves dades a aquells proveïdors i entitats del grup que es precisi per a la prestació dels serveis interessats i lliurament dels productes sol·licitats o a les que en previsió de les disposicions legals que li són d'aplicació, estiguem obligats a facilitar informació. No està previst que es realitzin Transferències Internacionals de Dades.

L'informem que BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L, no comunicarà les seves dades personals a cap tercer excepte a les següents societats que actuen com encarregats del tractament en virtut dels contractes de prestació de serveis subscrits entre BACUS, S.L. i cadascuna d'aquestes societats d'acord amb el que disposa l'article 28 del Reglament General de Protecció de Dades i, que tractaran les dades personals en nom i per compte de BACUS, S.L.

 

NAVEGACIÓ

En navegar per la web, es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

 

BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, SL, es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

 

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

 

BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

Pel que fa a la confidencialitat del processament, s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per la mateixa per processar les dades del client / usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

 

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar la responsable del tractament, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 

VERACITAT DE LES DADES I EXACTITUD DELS MATEIXOS

 

L'usuari de la web, serà l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a aquesta web, exonerant a BACUS, S.L, de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

L'usuari accepta facilitar informació completa i correcta a través del formulari existent a la web i / o mitjançant els correus electrònics que envieu. L'usuari garanteix i respon, en qualsevol cas de l'exactitud, autenticitat i vigència de les dades proporcionades.

 

CONSENTIMENT

 

L'usuari del web, declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de BACUS, S.L en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

 

CORREUS COMERCIALS

 

D'acord amb la LSSICE, BACUS, S.L, no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en el formulari de contacte que es troba al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre-la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

BACUS ESDEVENIMENTS SOCIALS, S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

CONSULTES O DUBTES SOBRE ELS SEUS DRETS O SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

Si té algun comentari o dubte sobre aquesta política o sobre la forma en què s'ha pogut gestionar alguna informació sobre les seves dades de caràcter personal que hagi proporcionat, pot contactar per correu electrònic enviant un missatge a l'adreça: info@bacuseventos.com